نام بخش: ICU
شماره تلفن: 264
مسول بخش: 
پرسنل بخش:  10 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

مهدی شعبانی

پرستار

کارشناس پرستاری

2

علی فیض الهی

استاف

کارشناس پرستاری

3

فریدون اله مرادی

پرستار

کارشناس پرستاری

4

سکینه سلطانی

پرستار

کارشناس پرستاری

5

علی نوروزی

بهیار

دیپلم بهیاری

6

نصرت جمالی

بهیار

دیپلم بهیاری

7

فاطمه شهبازی

بهیار

دیپلم بهیاری

8

موسی گماری

کمک بهیار

دیپلم

9

نوروز قنبری

کمک بهیار

دیپلم

10

عباس تارکوندی

کمک بهیار

دیپلم

 

تعداد تخت بستری: 5 تخت

جستجو