لینکهای مفید
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار Minimize

  ثبت نام ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان (1393/01/17)
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران برگزار مي كند ....

  برگزاری آمون جامع علوم پایه و پره انترنی (1392/12/20)
دانشکده پزشکی برگزار کرد ...

  بازديد از بيمارستان شهيد مصطفي خميني (1392/11/08)
بازديد واحد EDO دانشكده پزشكي...

  برگزاري شوراي پژوهشي دانشكده (1392/11/08)
دانشكده پزشكي برگزار كرد...

  برگزري جلسه با گروه داخلي (1392/11/08)
دانشكده پزشكي برگزار كرد...
(ادامه اخبار)
  جستجو