لینکهای مفید
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار Minimize

  برگزاري جلسه شوراي آموزشي دانشكده (1393/09/02)
دانشكده پزشكي برگزار كرد....

  گراند راند (1393/08/19)
واحد آموزش بيمارستان امام خميني (ره) برگزار ميكند ....

  برگزاری گراند راند (1393/07/19)
واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار میکند .....

  ثبت نام ششمين جشنواره فرهنگي دانشجويان (1393/01/17)
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران برگزار مي كند ....

  برگزاری آمون جامع علوم پایه و پره انترنی (1392/12/20)
دانشکده پزشکی برگزار کرد ...
(ادامه اخبار)
  جستجو