X

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین صیدخانی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصيلي : انفورماتیک پزشکی
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه
پست الکترونیک: 
تلفن : 
08432227126

 

شرح وظایف مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی(EDO) دانشکده پزشکی


   برنامه ریزی آموزشی
1.    مشارکت در استانداردسازی برنامه های آموزشی با EDC
2.    مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی در تدوین Course Plan Lesson Plan با همکاری و نظارت EDC
3.    پیگیری تدوین Course Plan Lesson Plan
4.    نظارت بر اجرای Course Plan Lesson Plan
5.    مشارکت در ارزشیابی فرمت مدون و اجرای Course Plan Lesson Plan در گروه های آموزشی
6.    مشارکت در توسعه روشهای نوین آموزش و تدریس (Skill Lab ……)
7.    انجام نیازسنجی اعضای هیأت علمی و جلب نظر آنان


ارزشیابی
1.    مشارکت در هدایت، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروههای آموزشی
2.    مشارکت در هدایت، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی
3.    ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان (آزمون OSCE و ...)
4.    انجام ارزیابی آزمونها، مستندسازی نتایج و ارائه بازخورد به گروهها و EDC (براساس چک لیست تدوین شده معین)
5.    اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید موردنیاز اعضای هیأت علمی


پژوهش در آموزش
1.    ترغیب اعضای هیأت علمی جهت انجام طرحهای پژوهش درآموزش
2.    ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرحهای پژوهش در آموزش با هماهنگی و نظارت EDC
3.    همکاری در اجرای جشنواره آموزش شهید مطهری
4.    مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی


رشد وبالندگی اعضای هیأت علمی
1.    مشارکت در اجرای نیازسنجی کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC
2.    مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی با EDC
3.    مشارکت در تدوین دستورالعمل معادل سازی فعالیت های اعضای هیأت علمی با EDC
4.    مشارکت در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی با EDC
5.    پیگیری تکمیل فرمهای عملکرد ماهیانه گروهها در قالب فرمهای مدون و یکسان و ارائه بازخورد به EDC و گروههای آموزشی مربوط


پرورش استعدادهای درخشان
1.    همکاری با دفتر استعدادهای درخشان جهت حمایت از دانشجویان مستعد در راستای شکوفایی و باروری هر چه بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت ایشان