استاد مشاور دانشکده

 


 

نام و نام خانوادگی : دکتر ستار کیخاونی
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی:  روانشناسی بالینی
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه:
فعالیتهای فردی و پژوهشی
پست الکترونیک: skaikhavani@yahoo.com
تلفن : 2227126
شرح وظایف

 

جستجو