X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398

  برگزاری جلسه شورای آموزشی علوم پایه

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای آموزشی علوم پایه در تاریخ 98/2/10 ساعت 12 با حضور شرکت کنندگان و اعضا هیات علمی برگزار شد و موارد متعددی جهت سیاستهای قانون گذاری آموزشی، توانمندی های دانشکده در خصوص ارائه واحد تابستانه دانشجویی و ارائه خدمات آزمایشگاهی قابل قبول درآمدزا در سطح استان و سایر موارد که در صورتجلسه مندرج خواهد شد،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز