Enter Title

مقررات گروه میکروب شناسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد

1.حضور تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ساعت 8 تا 16 الزامی می باشد.

 

2.پوشیدن روپوش برای دانشجویان درآزمایشگاه های آموزشی وتحقیقاتی الزامی است.

 

3.ورود دانشجویان به آزمایشگاه باید با هماهنگی کارشناسان آزمایشگاه باشد ودانشجویان موظف هستند که تاریخ و ساعت دقیق استفاده از دستگاه ها را به اطلاع کارشناسان آزمایشگاه برسانند وهمه وسایل ودستگاه هارا سالم به نفر بعدی تحویل دهند،بنابراین دانشجویان باید هم هنگام تحویل گرفتن دستگاه وهم پایان کار ووقت تحویل دستگاه از سالم بودن آن مطمئن شوند.

 

4.دو جلسه غیبت غیر موجه دانشجودر کلاس های آموزشی با نظر گروه واستاد می تواند منجر به حذف در س گرددو استاد می تواند در صورتی که دانشجو بیش از دوجلسه غیبت موجه داشت به ازای هرجلسه غیبت یک نمره از نمره دانشجو کسر کند وبعد از چهار جلسه غیبت موجه نیز  درس حذف می شود.

 

5. تمام دانشجویان می توانند دو روز در ماه با هماهنگی گروه از مرخصی استفاده کنند،مشروط به اینکه در فعالیت های آموزشی وپژوهشی گروه اختلال ایجاد نشود. رضایت گروه از فعالیت آموزشی دانشجویان مبنای مرخصی آنها می باشد.

 

6.دانشجویان موظف هستند تا پایان ترم سوم موضوع پروپوزال خود را تصویب نمایند.

 

7.حضور تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی درژورنال کلاب الزامی است.

 

جستجو