شماره: 22900
1398/02/15
دومین آزمون KFP کشوری
دومین آزمون KFP کشوری

دومین آزمون KFP کشوری روز پنج شنبه 98/2/19 برگزار میگردد. در صورت تمایل دستیاران کودکان در آزمون مذکور نسبت به واریز مبلغ یکصدهزار ریال به ازای هر دستیار به شماره حساب 2138310268007 به نام درآمد دانشکده پزشکی نزد بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام نمایند.

حق انتشار محفوظ است ©