شماره: 18531
1397/07/03
برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده

جلسه کمیته برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده،  با حضور  ریاست دانشکده، معاونین آموزشی، پژوهشی، اداری مالی و مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده برگزار شد. در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی دانشکده، امور جاری و تعیین محل خدمت کارشناسان جدید دانشکده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 

حق انتشار محفوظ است ©