شماره: 18393
1397/06/19
برگزاری گارگاههای دستیاری ورودی های 97

دانشکده پزشکی از شنبه 97/6/17 لغایت پنج شنبه 97/6/22 اقدام به برگزاری کارگاههای آموزشی دوره دستیاری برای دستیاران ورودی 97 میکند.

حق انتشار محفوظ است ©