شماره: 16404
1397/02/30
برگزاری اولین دوره آزمون الکترونیکی KFP رشته دستیاری کودکان در دانشکده

اولین دوره آزمون KFP برای دستیاران رشته کودکان در دانشکده پزشکی به همت it دانشکده( مریم داوری ) ، کارشناس آموزش (خانم تنبا) و مسئولین دانشکده همزمان با سراسر کشور در تاریخ 97/2/25 برگزار گردید. 
حق انتشار محفوظ است ©