تقويم سال تحصيلي 88-89دفتر توسعه دانشكده پزشكي

1-       ارزشيابي اساتيد با استفاده از بانك اطلاعات اعضا هيئت علمي

2-       آناليز ارزشيابي دانشجو از استاد در سال 87-88

3-        آناليز افت و پيشرفت دانشجويان دانشكده پزشكي

4-       آناليز امتحانات جامع علوم پايه و پيش كارورزي

5-       آناليز ارزشيابي دانشجويي در طول دو ترم تحصيلي88-89

6-       ارائه بازخورد هاي انجام شده  به اعضا هيئت علمي

جستجو