گزارش كار ساليانه مركز توسعه آموزش پزشكي دانشكده پزشكي(88-1389)

 

1- دسته بندی نامه های اداری و آیین نامه ها
2-دسته بندی پرو نده های اساتید به دو صورت :
در جریان    ،       بایگانی
3- همکاری در تهیه برنامه های ارزیابی درونی مبتنی براستانداردهای آموزش پایه با مرکز توسعه
4- همکاری با مرکز توسعه در آماده سازی مستندات  کا رگاه های برگزار شده مرتبط بااعضا هیئت علمی
5- همکاری با استعداد های درخشان در آماده سازی مستندات  مر تبط با آن مرکز
6-تهيه پيشنويس طرح ادغام جهت تصويب توسط وزارت بهداشت و آموزش پزشكي
7- همکاری در تهیه مستندات پ‍‍ژوهشي ارزیابی درونی مبتنی براستانداردهای آموزش پایه با مرکز توسعه
8- همكاري در رتبه بندي گروههاي آموزشي با معاونت دانشكده پزشكي
9-بررسی اولیه سامانه الکترونیکی در راستای اتومانیزه کردن سیستم ارزشیابی اساتید
10-جمع آوری اطلاعات فرم های نظر سنجی دانشجویان از  اساتید در دو ترم سال تحصیلی 1387-1388
11-بررسی و رتبه بندی اساتید با استفاده از اطلاعات مرکز توسعه آموزش پزشکی
12-هماهنگی با گروههای بالینی و علوم پایه در جهت ارائه برنامه ژورنال کلاب ها و سایر سمینار ها و کنفرانس ها ی برگزار شده 1388
13- همکاری با مرکز توسعه در راستای آماده سازی و ارائه فرم های ارزشیابی اساتید و مدیر گروهها از دانشکده و سیستم ،به اساتید
14-- همکاری در تهیه مستندات آموزشي ارزیابی درونی مبتنی براستانداردهای آموزش پایه با مرکز توسعه
15-برگزاری متناوب جلساتي با حضور دکتر اسدالهی ،دكتر صادقي فرد ،دكتر شيرالي ،دكتر عيوضي ،دكتر طاهري  پیرامون خرید پایگاه اطلاعات اعضا هیئت علمی  و کسب موافقت  ایشان برای خرید و ارجاع به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه
16- جمع آوری مستندات آئين نامه هاي آموزشي  و پژوهشي در راستاي ارائه گزارش ارزيابي درونی مبتنی براستانداردهای آموزش پایه با مرکز توسعه
17- همكاري در بررسی و رتبه بندی کفایت آموزشی گروه های آموزشی  علوم پایه  بر  اساس نظر سنجی از دانشجویان
18- همكاري در بررسی و رتبه بندی کفایت آموزشی گروه های آموزشی  بالینی  بر  اساس نظر سنجی از دانشجویان
19-برگزاری جلسه  با حضور دکتر عیوضی ،دکتر شیرالی ،دکتر فصیحی ،مهندس پاشایی ، سر کار خانم مهندس داوری  پیرامون خرید پایگاه اطلاعات اعضا هیئت علمی 
20-همكاري در ارائه فرم ارزشيابي ساليانه اعضا هيئت علمي با مركز توسعه دانشگاه علوم پزشكي
21-همكاري در تعيين رتبه هاي برتر پیش کارورزی و علوم پایه با آموزش دانشكده پزشكي
22-همكاري در آناليز افت و پيشرفت دانشجويان پزشكي در سال تحصيلي 88-89
23-همكاري در آماده سازی و ارسال لاگ بوک جراحی دانشجویان كارآموزي 
24-هماهنگی با کارشناس فیزیوپاتولوژي برای تهیه  برنامه مدون مقطع فیزیو پاتولوژي (برنامه هفتگی ،اساتید، برنامه مدون)
25- هماهنگی با کارشناس بالینی  برای تهیه  برنامه مدون مقطع(برنامه هفتگی ،اساتید، برنامه مدون)
26- پیگیری جمع آوري برای مستند سازی کارگاههای مرتبط با اعضا هیئت علمی و تحويل به مركز توسعه دانشگاه
27-جمع آوري و آناليز مستندات نمرات امتحانات جامع علوم پايه و مقايسه با نمرات كشوري
( گزارش تحلیلی نتایج 4 دوره آزمون  جامع علوم پایه  پزشکی)
28-  آناليز نتایج نظر سنجی از دانشجویان در دروس مختلفی که  در سال تحصیلی
29-ارزشيابي ساليانه اساتيد در سال 88-89 به صورت مكانيزه

جستجو