رتبه بندی اموزشی گروه های علوم پایه در سال 1388براساس نظر خواهی از دانشجویان پزشکی ترم اول فیزیوپات

 

ردیف

گروه آموزشی

امتیاز از 100

رتبه

1

ژنتیک

90/2

1

2

ایمنی شناسی

87/3

2

3

تغذیه

87/2

3

4

جنین شناسی

86/8

4

5

آناتومی

84/70

5

 

 رتبه بندی اموزشی گروه های بالینی در سال 1388براساس نظر خواهی از دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی

 

ردیف

گروه آموزشی

امتیاز از 100

رتبه

1

ENT

83/58

1

2

نورولوژی

66/84

2

3

داخلی

58/72

3

4

روانپزشکی

58/10

4

5

ارولوژی

57/91

5

جستجو