طراحی سایت
مسئول کتابخانه

 

نام و نام خانوادگي : احمد محمودی
مدرک تحصيلي : لیسانس
رشته تحصيلي : کتابداری و اطلاع رسانی
سمت: مسئول کتابخانه
پست الکترونيک:
تلفن : 
شرح وظايف:

 

 

 

مسئول خدمات ماشینی و سایت اینترنت دانشکده

 

نام و نام خانوادگي : احمد محمودی
مدرک تحصيلي : لیسانس
رشته تحصيلي : کتابداری و اطلاع رسانی
سمت: مسئول کتابخانه
پست الکترونيک:
تلفن : 
شرح وظايف:

جستجو