X

 

دانشکده پزشکی ایلام

تاریخچه

• دانشکده پزشکی ایلام در سال 1369 تاسیس گردید. در سالهای ابتدایی ،دانشجویان از طریق  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پذیرش می شدند.
• از سال 1374 اولین گروه دانشجویان در دانشکده پزشکی ایلام  به تعداد 26 نفر پذیرش شدند.
• اولین گروه فارغ التحصیل رشته پزشکی در سال 1381 به تعداد  25 نفر فارغ التحصیل شدند.
• تاکنون در 24 دوره دانشجوی رشته پزشکی جذب شده و 10 دوره نیز فارغ التحصیل شده اند.

ادامه مطلب .....