طراحی سایت
کارشناس پژوهش دانشکده

 

نام و نام خانوادگی : صفورا رضوی نژاد
مدرک : لیسانس
تلفن تماس : 2227139 داخلي 1099
ایمیل : razavinejad62@gmail.com 
محل کار : دانشکده پزشکی

شرح وظايف : برگزاري شوراهاي پژوهشي ، مكاتبات اداري طرح ها و پايان نامه ها ، برگزاري جلسات دفاعيه دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد، مكاتبات فعاليت ها و مقالات هيات علمي

 

جستجو