طراحی سایت


نام و نام خانوادگی : نادر سجادی                                        مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس پرستاری
پست سازمانی : کارشناس خدمات آموزشی دانشکده            نوع استخدام : رسمی
تاریخ استخدام : 1366                                                       تلفن تماس : 2227148
ایمیل : naders
ajadi20002007@yahoo.com
محل کار : دانشکده پزشکی

شرح وظایف و خدمات:
سرپرست اداره آموزش دانشکده پزشکی ، کارشناس آموزش علوم پایه ، برنامه ریزی آموزشی سالیانه ،آرایش دروس رشته پزشکی ، تنظیم برنامه هفتگی دانشجویان ، برگزاری امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی ، دستیاری وکارشناسی ارشد، ارزشیابی اساتید


نام و نام خانوادگی : سهیلا پارسا                                        مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس پرستاری
پست سازمانی : کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی           نوع استخدام : رسمی
تاریخ استخدام : 1374                                                       تلفن تماس : 2227148
ایمیل : 
محل کار : دانشکده پزشکی

شرح وظایف و خدمات:
برگزاری امتحانات ، انتخاب واحد دانشجو ، پذیرش و ثبت نام  دانشجو ، برگزاری شوراهای ماهانه آموزشی ، برگزاری جشن فارغ التحصیلی


نام و نام خانوادگی : فرشته مرادی                          مدرک و رشته تحصیلی : لیسانس پرستاری
پست سازمانی : پرستار بیمارستان امام خمینی       نوع استخدام : رسمی
تاریخ استخدام : 1374                                           تلفن تماس : 2227148
ایمیل : 
محل کار : دانشکده پزشکی

شرح وظایف و خدمات:
برگزاری امتحانات ، انتخاب واحد دانشجو ، پذیرش و ثبت نام  دانشجو ، تنظیم تقویم آموزشی دانشکده ، صدور کارنامه دانشجویان ، برگزاری شوراهای ماهانه آموزشی ، برگزاری جشن فارغ التحصیلی

نام و نام خانوادگي: الهام اسماعيلي  مدرك و رشته تحصيلي : كارشناسي ميكروب شناسي
پست : كارشناس آموزش نوع استخدام : قراردادي
تاريخ استخدام: 91 تلفن تماس : 08412227148
ايميل :  
محل كار : دانشكده پزشكي  
شرح وظايف: كارشناس علوم پايه

 

جستجو