طراحی سایت
معاونين آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

معاون آموزشی علوم پایه دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر سالار بختیاری
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصيلي : بیوشیمی
رتبه دانشگاهی: دانشیار
رزومه
پست الکترونیک:
bakhtiyaribio@gmail.com
تلفن :  08432227126

 

 

معاون آموزشی علوم بالینی دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر سیروس نوروزی
مدرک تحصیلی : متخصص
رشته تحصيلي : قلب و عروق
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه :
پست الکترونیک:
تلفن :  08432227126

 

 

 معاون پ‍ژوهشی  دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر کورش سایه میری
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصيلي : آمارزیستی
رتبه دانشگاهی: استاد
رزومه
پست الکترونیک:
تلفن :  08432227126

 

 

 

برنامه هفتگی معاون آموزشی و پژوهشی

جستجو