طراحی سایت
طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

تاثیرمصرف پوسته داخلی گردو و بر تری گلیسرید و لیپو پروتئین با دانسیته بالا در افراد  دارای تری گلیسرید بالای خون

دکتر زهرا شریعت پناهی

2

بررسی فراوانی ژن های Gtct×A ، Zot در سویه های ویبریوکلرا جدا شده از اپیدمیهای تابستان 86

دکتر صادقی فرد

3

بررسی وضعیت تراکم استخوان در دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام

دکتر کشاورز وهمکاران

جستجو