طراحی سایت
عملکرد پژوهش در سال 88

فعاليت پژوهشي

تعداد مواردانجام شده در سال 1388

مقالات چاپ شده درمجلات خارجي(ISI)

17 

مقالات چاپ شده در مجلات داخلي

6

مقالات ارائه شده در كنكره هاي داخلي و خارجي

45

كتب تاليفي

2

عناوين كتب مصوب

3

طرح هاي تحقيقاتي مصوب

23

طرح هاي تحقيقاتي خاتمه يافته 

 3

داوري كتاب 

 3

داوري مقالات 

 55

داوري طرح هاي تحقيقاتي 

 43

 داوري پايان نامه

22 

راهنمايي پايان نامه 

 22

مشاوره پايان نامه 

42 

پايان نامه هاي مصوب 

 22

پايان نامه هاي دفاع شده 

 19

جستجو