نام و نام خانوادگي : پرویز طهماسبی
سمت: مدیر بیمارستان 
مدرک تحصيلي : کارشناسی
رشته تحصيلي : پرستاری

جستجو