درمانگاه  تخصصی  بیمارستان شهید مصطفی خمینی
شماره تلفن:
   234- 3338265
مسئول درمانگاه:  نوربخش ولیدی
پرسنل :  8

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

نوربخش ولیدی

مسول درمانگاه

دیپلم

2

صدیقه قربانی

منشی

دیپلم

3

علی بیگ محمدی

بهیار- مسئول آندسکوپی

دیپلم بهیاری

4

ثریا قاسم نژاد

منشی

پرستار

5

یداله احمدی

-

پرستار

6

شکریه بدری

بهیار- مسئول تست ورزش

بهیار

7

سکینه محمد زاده

منشی

دیپلم

8

فاطمه برازنده

منشی

دیپلم

جستجو