تلفن های ضروری بیمارستان مصطفی خمینی (ره)

 

نام بیمارستان: بیمارستان شهید مصطفی خمینی
نشانی بیمارستان :  ایلام – بلوار مدرس – تپه شاهد – بیمارستان شهید مصطفی خمینی

تلفن بیمارستان:

3338265

دفتر ریاست:

3338455 - 3330355

دفتر معاون آموزشی بیمارستان :

3330357

دفتر مدیر بیمارستان:

3330356

دفتر پرستاری:

3338255

واحد آموزش بیمارستان:

3330110

بخش داخلی زنان:

310

بخش داخلی مردان:

376

بخش Post CCU زنان:

359

بخش Post CCU مردان:

278

جراحی زنان:

385

CCU :

254

ICU :

264

اورژانس :

237

NICU :

254

درمانگاه:

234

زایشگاه :

248

اتاق عمل:

295

دیالیز:

285

تالاسمی:

335

جستجو