نام بخش: POSTCCU مردان
شماره تلفن: 278
مسول بخش: رامین خورشیدی
پرسنل بخش:  12 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

رامین خورشیدی

سرپرستار

کارشناس پرستاری

2

اکبر علی نژاد

پرستار

کارشناس پرستاری

3

علی اشرف مظفری

پرستار

کارشناس پرستاری

4

رحمت اله محمود زاده

پرستار

کارشناس پرستاری

5

هادی یوسفی

بهیار

دیپلم

6

محسن داراوند

بهیار

دیپلم

7

مراد جلیلیان

بهیار(استاف)

دیپلم

8

احمدرضا هوری

بهیار

دیپلم

9

جوادپرستویی

کمک بهیار

دیپلم

10

احمد رستمی

منشی

دیپلم

11

محمدرضا بهادری

پرستار

کارشناس پرستاری

12

یداله میری

پرستار

کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت بستری: 23 تخت

جستجو