نام بخش:  Post C.C.U زنان
شماره تلفن:  359
مسول  بخش: زهرا بابایی
پرسنل بخش:  17 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

زهرا بابایی

سرپرستار

کارشناس پرستاری

2

صدیقه شیرخانی

پرستار

کارشناس پرستاری

3

فریبا شیرخانی

پرستار

کارشناس پرستاری

4

گلناز اعظمی

پرستار

کارشناس پرستاری

5

منا حاتمی

پرستار

کارشناس پرستاری

6

لیلی علی بیگی

پرستار

کارشناس پرستاری

7

الهام حسینی

پرستار

کارشناس پرستاری

8

مهرناز سهراب وندی

پرستار

کارشناس پرستاری

9

آرزو صفری

پرستار

کارشناس پرستاری

10

سامیه صید احمدیان

بهیار

دیپلم

11

شهین پور موسوی

بهیار

دیپلم

12

فرزانه سادات نژاد

منشی

دیپلم

13

شهناز جهانی

کمک بهیار

پنجم ابتدایی

14

نوریه آکه

کمک بهیار

پنجم ابتدایی

15

آرزو رئیسی

خدمات

اول راهنمایی

16

افتخار رحیمی

خدمات

دیپلم

17

فرنگیس بانقلانی

خدمات

-

 

تعداد تخت بستری: 25 تخت

جستجو