نام بخش:  N.I.C.U
شماره تلفن: 254
مسول  بخش: زهرا پورنجف
پرسنل بخش: 10 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

ناهید نیک سرشت

استاف

لیسانس

2

زیبا عبدالهی

پرستار

لیسانس

3

لیلا اسدی

پرستار

لیسانس

4

زهره حسین زاده

پرستار

لیسانس

5

مریم جام سحر

پرستار

لیسانس

6

سمیه برنجی

پرستار

لیسانس

7

کبری حسنی

بهیار

دیپلم

8

سکینه پورنجف

خدمات

نهضت

9

سکینه آبید

خدمات

پنجم ابتدایی

10

زهرا پورنجف

سرپرستار

لیسانس

 

تعداد تخت بستری: 7 تخت

جستجو