نام بخش: C.C.U
شماره تلفن: 254
مسول  بخش: فرنگیس عباسی 
پرسنل بخش:  12

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

فرنگیس عباسی

سرپرستار

لیسانس

2

عبدالحمیدرخشی

بهیار

دیپلم

3

ایرج احمدی

پرستار

فوق لیسانس

4

فاطمه کریمی

پرستار

فوق لیسانس

5

شهلا احمدی

پرستار

لیسانس

6

مریم بدری

پرستار

لیسانس

7

زینب غلامزاده

پرستار

لیسانس

8

امین خلف زاده

پرستار

لیسانس

9

رضا رحیمی

بهیار

دیپلم

10

نعمت میر ناصری

کمک بهیار

دیپلم

11

صدیقه قربانی

کمک بهیار

دیپلم ناقصی

12

صیدنور هواسی

منشی

دیپلم

 

تعداد تخت بستری: 18 تخت

جستجو