نام بخش: دیالیز
شماره تلفن:  3338265
مسول بخش: مجید حیدری 
پرسنل بخش: 8 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

مجید حیدری

سرپرست بخش

تکنیسین دیالیز

2

سالار عزیز بیگی

پرسنل بخش

تکنیسین دیالیز

3

پرویز میری

پرسنل بخش

کارشناس پرستاری

4

سیمین نصاریان

پرسنل بخش

کارشناس پرستاری

5

افشین پورنجف

پرسنل بخش

کارشناس پرستاری

6

مرواید صافی

پرسنل بخش

کارشناس پرستاری

7

بهروز مانی

پرسنل بخش

کارشناس پرستاری

8

شهلا فیلی

منشی دیالیز

تکنیسین آزمایشگاه

 

تعداد تخت بستری: 10تخت
اتاق ایزوله:1

جستجو