نام بخش: داخلی مردان
شماره تلفن: 376   
مسول بخش: ولی نصیری
پرسنل بخش: 15 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

ولی نصیری

سرپرستار

کارشناس پرستاری

2

یحیی یاری

پرستار

کارشناس پرستاری

3

بهرام فیض الهی

پرستار

کارشناس پرستاری

4

عادل ویسی

پرستار

کارشناس پرستاری

5

ایرج نجیب

بهیار(استاف)

دیپلم

6

محمد هواسی پور

بهیار

دیپلم

7

مظفر عیسی نژاد

بهیار

دیپلم

8

عادل آذر گون

بهیار

دیپلم

9

سعدیه حیدر نژاد

بهیار

دیپلم

10

علی اشرف شرفعلی

بهیار

دیپلم

11

علی باقر عبدی

بهیار

دیپلم

12

سهراب آزادی

کمک بهیار

دیپلم

13

یاور جمشیدبیگی

کمک بهیار

دیپلم

14

عباس درویش زاده

کمک بهیار

دیپلم

15

حمید نساریان

منشی

دیپلم

 

تعداد تخت بستری: 23 تخت

جستجو