نام بخش: داخلی زنان
شماره تلفن:  310
مسول بخش:  مریم قبادی
پرسنل بخش:  16 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

مریم قبادی

سرپرستار

کارشناس پرستاری

2

مرضیه رزاقی

استاف

کارشناس پرستاری

3

سهیلا احمدی

پرستار

کارشناس پرستاری

4

ندا پاکزاد

پرستار

کارشناس پرستاری

5

مریم پاک سرشت

پرستار

کارشناس پرستاری

6

لیلا بسطامی

پرستار

کارشناس پرستاری

7

نسرین مقدم

پرستار

کارشناس پرستاری

8

صفورا قاسمی

پرستار

کارشناس پرستاری

9

فرشته شیروندی

پرستار

کارشناس پرستاری

10

گوهرمحمدیان

منشی

دیپلم

11

فریده رستمی

کمک بهیار

سیکل

12

صغری ریاحی

کمک بهیار

سیکل

13

حنیفه جوران

خدمات

سیکل

14

مرضیه ابراهیمی

خدمات

دیپلم

15

کبری کولابندی

خدمات

-

16

فیروزه خودسوز

بهیار

دیپلم

 

تعداد تخت بستری: 25 تخت
اتاق ایزوله:1

جستجو