نام بخش: جراحی زنان
شماره تلفن:  385
مسول بخش: سونیا حاتمی نژاد 
پرسنل بخش:  24 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

سونیا حاتمی نژاد

سرپرستار

کارشناس پرستاری

2

معصومه ملک پور

استاف( ماما)

بهیار ماما

3

احترام جوهری

ماما

کاردان مامایی

4

زهرا یکدلی کرمانشاهی

پرستار

کارشناس پرستاری

5

زینب سیفی

ماما

کارشناس مامایی

6

شهناز امیدیان

ماما

کارشناس مامایی

7

زلیخا کرم الهی

ماما

کارشناس مامایی

8

مرضیه مالک

ماما

کارشناس مامایی

9

نسرین جمشیدیان

ماما

کاردان مامایی

10

شهناز کولاوندی

ماما

کاردان مامایی

11

مریم کریمی

ماما

کارشناس مامایی

12

فاطمه کرمی

ماما

کارشناس مامایی

13

لیلا بلوچی

ماما

کارشناس مامایی

14

محبوبه خوش باطن

ماما

کارشناس مامایی

15

شکریه تواره

منشی

دیپلم

16

بشری یونسی

منشی

دیپلم

17

جهان دوستی

واکسیناتور

دیپلم

18

فرشته عبدالهی

کمک بهیار

دیپلم

19

مریم پورنجف

کمک بهیار

-

20

سکینه دوست محمدی

کمک بهیار

سیکل

21

معصومه سلیمانی

کمک بهیار

سیکل

22

فاطمه نباتی

خدمات

دیپلم

23

لیلا موسوی

خدمات

سیکل

24

کبری محمدی

خدمات

دیپلم

 

تعداد تخت بستری: 23تخت

جستجو