نام بخش: تالاسمی
شماره تلفن: 335
مسول بخش: سادات خزائی
پرسنل بخش:  2 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

سادات خزائی

مسئول بخش

دیپلم بهیاری

2

شهلا فیلی

منشی بخش

تکنیسین آزمایشگاه

 

تعداد تخت بستری: 11تخت

جستجو