نام بخش: اورژنس
سرپرستار بخش:  صادق بسطامی
تلفن : 237
پرسنل بخش:  25 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

صادق بسطامی

سرپرستار

کارشناس پرستاری

2

افشار حاتمی

پرستار

کارشناس پرستاری

3

علی صاحبی

پرستار

کارشناس پرستاری

4

فریبرز آزادخانی

پرستار

کارشناس پرستاری

5

نصراله نوری

پرستار

کارشناس پرستاری

6

ایوب نظری

پرستار

کارشناس پرستاری

7

مریم یعقوبی

پرستار

کارشناس پرستاری

8

زهرا نجفی

پرستار

کارشناس پرستاری

9

سمیرا شجاعی

پرستار

کارشناس پرستاری

10

معصومه علوی فیلی

پرستار

کارشناس پرستاری

11

زینب مهدوی فر

پرستار

کارشناس پرستاری

12

سهیلا پالیزبان

پرستار

کارشناس پرستاری

13

مرضیه عسکری

بهیار

دیپلم

14

فانوس آزادی

بهیار

دیپلم

15

حمیدرضا صفریان

کمک بهیار

لیسانس

16

احمد صیادی

کمک بهیار

لیسانس

17

حمیدرضا محمد مرادی

کمک بهیار

دیپلم

18

علی زارعی

کمک بهیار

دیپلم

19

برزو میرزایی

کمک بهیار

سیکل

20

پوران بنیادی

کمک بهیار

سیکل

21

عیسی خرمی

منشی

دیپلم

22

احمد صفار

منشی

دیپلم

23

علی عباس کمر بیگی

منشی

دیپلم

24

علی حسن عزیزیان

منشی

دیپلم

25

حسن صالحی

منشی

دیپلم

 

تعداد تخت بستری:14

جستجو