نام بخش: اتاق عمل
شماره تلفن: 295
مسول بخش:  سعید فارغی
پرسنل بخش: 22 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

سعید فارغی

مسئول اتاق عمل

کارشناس پرستاری

2

راضیه کرد علیوند

هوشبری

کارشناس پرستاری

3

منور حسنوند

هوشبری

کارشناس پرستاری

4

شریف دلشاد

هوشبری

ارشد هوشبری

5

سعیده چراغی

هوشبری

کارشناس پرستاری

6

شهناز کریمی

استاف( جراحی)

کاردان اتاق عمل

7

فریبا باقری

تکنسین جراحی

ماما

8

زلیخا جمشیدی

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

9

انتظار شکری

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

10

لیلی ریزه بندی

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

11

فاطمه قیصری

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

12

لیلی درویشی

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

13

فرشته کولیوند

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

14

میترا جمال زاده

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

15

شیما باقری

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

16

فاطمه پیمان

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

17

شکوفه ایدی

تکنسین جراحی

کاردان اتاق عمل

18

سمیه اخزری

هوشبری

کاردان هوشبری

19

طیبه صادقی

هوشبری

کاردان هوشبری

20

فاطمه چراغی

هوشبری

کاردان هوشبری

21

فرشته یاری

هوشبری

کاردان هوشبری

22

زینب عید صید

کمک بهیار

دیپلم تجربی

جستجو