آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی(ره)
مسول آزمایشگاه :    شهاب منصوری
پرسنل بخش:  10  نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

شهاب منصوری

مسئول آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه

2

علی محمد جعفریان

استاف

تکنیسین آزمایشگاه

3

حجت فرج الهی

-

تکنیسین آزمایشگاه

4

نبی اله کریمی خواه

-

کاردان آزمایشگاه

5

پروانه برجی

-

کارشناس آزمایشگاه

6

رسمیه بابایی

-

کاردان آزمایشگاه

7

لیلا آبرومند

-

کاردان آزمایشگاه

8

داریوش بهامین

منشی

بهیار

9

مریم موسوی فرد

نمونه گیر

دیپلم

10

فاطمه دادگری

منشی

دیپلم

جستجو