درمانگاه  تخصصی  بیمارستان
شماره تلفن: 3334500و 3-3331932
مسئول درمانگاه:    کاظم دارات
پرسنل :  9 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

کاظم دارات

مسئول

کارشناس

2

علیرضا شیر محمدی

بینائی سنجی

کارشناس

3

فرحناز کرمی

شنوائی سنجی

کارشناس

4

صمد قنبری

منشی

دیپلم

5

مهرداد داوری

منشی

دیپلم

6

علی اصغر خانی

منشی

دیپلم

7

علی نجات مهری

منشی

دیپلم

8

نقی سلیمان نژاد

منشی

دیپلم

9

محمد شمس الدین

منشی

دیپلم

جستجو