تلفن های ضروری

نام بیمارستان:بیمارستان امام خمینی (ره)
نحوه اداره بیمارستان:    هیات امنایی
نشانی بیمارستان :  ایلام- خیابان آیت اله حیدری

تلفن بیمارستان:

3334500-0841

دفتر ریاست:

3338757

دفتر معاون آموزشی بیمارستان :

3360311

دفتر معاون اداری – مالی بیمارستان:

3332080

دفتر پرستاری:

3337259

واحد آموزش بیمارستان:

3353862

بخش کودکان:

202- 3334500

بخش جراحی زنان :

205-3331932

بخش جراحی مردان:

264-3331932

I.C.U :

207-3331933

اتاق عمل:

216-3331932

درمانگاه:

290-3334500

ارژانس سرپایی:

3331324

ارژانس بستری:

3334500

جستجو