نام بخش:     ICU
شماره تلفن :  207
رئیس بخش:  دکتر خلیقی
سرپرستار بخش:  طالب کوخازاده
پرسنل بخش:  25 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

طالب کوخازاده

سرپرستار

کارشناس

2

طهماسب شاکرمی

استاف

دیپلم بهیاری

3

رحیم عزیزی

بهیار

دیپلم بهیاری

4

علی جمشید بیگی

پرستار

کارشناس پرستاری

5

یداله علی کرمی

بهیار

دیپلم بهیاری

6

زینب پناهی

پرستار

کارشناس

7

مهدی مرادی

پرستار

کارشناس

8

محمد حمیدیان

پرستار

کارشناس

9

امین جمشید زاده

پرستار

کارشناس

10

فاطمه نجفی

پرستار

کارشناس

11

سایه نجفی زاده

پرستار

کارشناس

12

مهین محمدی

پرستار

کارشناس

13

سمیه غلامی

پرستار

کارشناس

14

زهرا صیادی

پرستار

کارشناس

15

مهتاب بهادری

پرستار

کارشناس

16

زهرا گوهری

پرستار

کارشناس

17

یوسف فتح الهی

پرستار

کارشناس

18

علی احسان بخش

کمک بهیار

دیپلم

19

یداله شرفی

کمک بهیار

دیپلم

20

جوهر زمانی

کمک بهیار

دیپلم

21

زبیده سلاقیان

کمک بهیار

دیپلم

22

نسرین شهبازی

کمک بهیار

دیپلم

23

خدامراد  انصاریان

خدمات

سیکل

24

عباس حمیدی

خدمات

دیپلم

25

سیف اله مرادی

خدمات

ابتدایی

 

تعداد تخت بستری: 12 تخت
اتاق ایزوله:  1 تخت

جستجو