نام بخش:  بخش کودکان
شماره تلفن:  202
رئیس بخش:  دکتر کلوندی
سرپرستار بخش: خانم ابوقداره
پرسنل بخش:  13 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

فاطمه جستجو

استاف

کارشناس پرستاری

2

سارا نورزاده

استاف

کارشناس پرستاری

3

نسرین بابایی

پرستار

کارشناس پرستاری

4

فرزانه تکتاز

پرستار

کارشناس پرستاری

5

زبیره بالاوندی

پرستار

کارشناس پرستاری

6

سمیه جلیلیان

پرستار

کارشناس پرستاری

7

نادیا ناصری

پرستار

کارشناس پرستاری

8

مهناز شیخی

پرستار

کارشناس پرستاری

9

نرگس پورموسوی

بهیار

بهیار( دیپلم)

10

سکینه بارانی

کمک بهیار

کمک بهیار( دیپلم)

11

فخریه اقری

کمک بهیار

کمک بهیار(دیپلم)

12

بدریه کاظم نیا

کمک بهیار

کمک بهیار( دیپلم)

13

قهرمان کسایی

کمک بهیار

کمک بهیار

 

تعداد تخت بستری: 36 تخت
اتاق ایزوله:  4 تخت

جستجو