نام بخش:   نوزادان
شماره تلفن:  داخلی 203
رئیس بخش:  دکتر کلوندی
سرپرستار بخش:  سوسن میرزایی
پرسنل بخش:  12 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

گرجیه علیمرادی

پرستار

کارشناس

2

فرشته رئوفیان

پرستار

کارشناس

3

فرشته طهماسبی

پرستار

کارشناس

4

سمیه پورمند

پرستار

کارشناس

5

منیژه آبخیز

بهیار

دیپلم

6

زینب کمالوندیان

بهیار

دیپلم

7

گلپسند کهزادی

بهیار

دیپلم

8

مریم موسوی

بهیار

دیپلم

9

فریده عباسی

بهیار

دیپلم

10

شهین فرخی

کمک بهیار

دیپلم

11

فانوس موسوی

کمک بهیار

سیکل

12

نرگس رستم نیا

کمک بهیار

سيكل

 

تعداد تخت بستری: 15 تخت
اتاق ایزوله:  1 تخت

جستجو