نام بخش :  جراحی مردان
شماره تلفن:   264-3331932
رئیس ( مسول) بخش: دکتر سجاد حاتمی
سرپرستار بخش:  موسی جان محمدی
پرسنل بخش:  20 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

محسن شیرازدی

استاف

دیپلم

2

عبدالرضا تباشیر

استاف

دیپلم

3

علی فتح الهی

پرستار

کارشناسی

4

سیدکرم محسنی

پرستار

کارشناسی

5

عیسی خدادادی

پرستار

کارشناسی

6

میثم صادقی

پرستار

کارشناسی

7

رشید سهرابی

پرستار

کارشناسی

8

علی عباس قیصربیگی

پرستار

کارشناسی

9

بهرام محمودیان

پرستار

کارشناسی

10

مهدی سهیلی

پرستار

دیپلم

11

افراسیاب یوسفی

بهیار

دیپلم

12

کیوان خرمی

بهیار

دیپلم

13

حسین جواهری

بهیار

دیپلم

14

غلامرضا میر محسنی

بهیار

دیپلم

15

یاور قاسمی

بهیار

دیپلم

16

علی عسکر داوران

بهیار

دیپلم

17

ابراهیم محمد مرادی

کمک بهیار

سیکل

18

ستار جلالی

کمک بهیار

سیکل

19

حسین ملایی

کمک بهیار

سیکل

20

جهان دوستی

کمک بهیار

سیکل

 

تعداد تخت بستری: 40 تخت
اتاق ایزوله:    یک تخت

جستجو