نام بخش:     جراحی زنان
شماره تلفن:   205-3331932
رئیس بخش:  دکتر حاتمی
سرپرستار بخش:  مریم حیدری
پرسنل بخش:   17 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

مریم حیدری

سرپرستار

کارشناس پرستاری

2

مریم قیطاسی

استاف

کارشناس پرستاری

3

سمیه رویین

پرستار

کارشناس پرستاری

4

صدیقه چراغی

پرستار

کارشناس پرستاری

5

زهرا عباسی

پرستار

کارشناس پرستاری

6

بهاره قاسمی

پرستار

کارشناس پرستاری

7

مرضیه خسروی

بهیار

دیپلم بهیاری

8

ستاره عبدالمحمدی

بهیار

دیپلم بهیاری

9

زهرا ناصری

بهیار

دیپلم بهیاری

10

حربیه دستمرد

بهیار

دیپلم بهیاری

11

فاطمه پندار

بهیار

دیپلم بهیاری

12

صفورا آزادمنش

کمک بهیار

دیپلم

13

صمیره کمری

کمک بهیار

دیپلم

14

ملکه قبادی

کمک بهیار(خدماتی)

پنجم ابتدایی

15

شیخ علی دارابی

خدماتی

پنجم ابتدایی

16

صمیره قربانی

خدماتی

دانشجوی مدیریت خانواده

17

منیژه یکروی

خدماتی

پنجم ابتدایی

 

تعداد تخت بستری: 25 تخت
اتاق ایزوله:    یک تخت

جستجو