نام بخش: اورژانس سرپایی
شماره تلفن: 3331324
رئیس بخش: دکتر رضا سلیمانی
سرپرستار بخش: نصرت اله زاهدیان
پرسنل بخش: 19 نفر

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

نصرت اله زاهدیان

پرستار

لیسانس

2

خیراله شمس الدینی

استاف

لیسانس

3

تیمور جعفری

استاف

دیپلم

4

حبیب اله عادلی

بهیار

دیپلم

5

حبیب اله اکبری

پرستار

لیسانس

6

حمید رضا صمدی

پرستار

لیسانس

7

شیخ عباس محمدی

بهیار

دیپلم

8

جعفر بیگی

پرستار

لیسانس

9

محمد فتحی زاده

پرستار

لیسانس

10

زینب اسماعیلی

پرستار

لیسانس

11

طیبه رمضانیان

پرستار

لیسانس

12

ندا نادری

پرستار

لیسانس

13

منیژه اطاقی

پرستار

لیسانس

14

آبنوس موسوی

پرستار

لیسانس

15

زینب رحیمی

پرستار

لیسانس

16

سمیه احمدی

پرستار

لیسانس

17

نسرین رحیمی

بهیار

دیپلم

18

عبداله نورمحمدی

پرستار

لیسانس

19

حمید رضا رجبی

بهیار

دیپلم

تعداد تخت بستری: 16 تخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو