نام بخش: اورژانس بستری
شماره تلفن: 3334500
سرپرستار بخش: مژگان ستوده
پرسنل بخش: 11 نفر

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

مژگان ستوده

سرپرستار

کارشناس پرستاری

2

مهتاب قربان زاده

پرستار

کارشناس پرستاری

3

جهانگیر علی محمدی

پرستار

کارشناس پرستاری

4

علی باقری

پرستار

کارشناس پرستاری

5

رودابه پرندوش

پرستار

کارشناس پرستاری

6

کامران علی محمدی

پرستار

کارشناس پرستاری

7

رضا سایه میری

پرستار

کارشناس پرستاری

8

کیومرث رحیمی

پرستار

کارشناس پرستاری

9

یدالله  نورالهی

بهیار

دیپلم بهیاری

10

بتول صید یوسفی

بهیار

دیپلم بهیاری

11

زهرا تقی پناه

پرستار

کارشناس پرستاری

تعداد تخت بستری: 13 تخت

 

 

 

 

 

 

جستجو