نام بخش:  اتاق عمل
شماره تلفن:   217-216
رئیس بخش:  خانم دکتر خواجوی خان
سرپرستار بخش:   محمد نظربیگی
پرسنل بخش: 37 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

شمس اله کریمی

تکنسین اتاق عمل

اتاق  عمل دیپلم

2

محمد رضا پور موسوی

پرستار

کارشناس لیسانس

3

محمد رضا اکبری

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

4

عامر سلامت

پرستار

کارشناس لیسانس

5

محمد حسین سید پناهی

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

6

غصبان هواسی

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

7

کبری سلطانی

پرستار

کارشناس پرستاری

8

مهتاب طهماسبی

پرستار

کارشناس پرستاری

9

محسن نوروزی

بهیار

دیپلم

10

سهراب اسدیان

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

11

بابک نورمحمدی

کارشناس

کارشناس

12

حسین فتحی زاده

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

13

فتح اله غیاثی

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

14

حجت رشیدی

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

15

سمیه باصری

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

16

فاطمه جابری

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

17

زهره راشدی

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

18

شیما شهبازی

تکنسین اتاق عمل

فوق دیپلم

19

عبدمناف عسکری

م- تجهیزات

دیپلم

20

حشمت هواسی

پرستار

کارشناس پرستاری

 

 

جستجو