پرسنل واحد آموزش

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

 آذر باباخانی

کارشناس آموزش

لیسانس  پرستاری ، دانشجوی کارشناسی ارشد

2

رحمت زارعی

کتابدار

 دیپلم

جستجو