نام ونام خانوادگي: منصور فرخی
سمت: مدیر بیمارستان 
مدرک تحصيلي: کاردان
رشته تحصيلي: مدیریت بازرگانی

جستجو