نام ونام خانوادگي: دکتر حمید انوری
سمت: رئیس بیمارستان
مدرک تحصيلي: دکترا
رشته تحصيلي: پزشک عمومی

جستجو