درمانگاه  تخصصی روانپزشکی
شماره تلفن:  داخلی207- 2227144
مسول درمانگاه:  فاطمه عزیزی
پرسنل بخش : 2 نفر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

فاطمه عزیزی

مسئول بخش

کارشناس پرستاری

2

زهرا پور احمد

سوپروایزر

کارشناس پرستاری

جستجو