نام بخش: سوختگی (بستری)
شماره تلفن: 240
مسول بخش: سمیه طاووسیان
پرسنل بخش: 7 نفر

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

آرزو بسطامی

پرستار

کارشناس پرستاری

2

ایوب شمشیری

بهیار

دیپلم

3

جلال الدین چمن آرا

بهیار

دیپلم

4

صادق صیدی

یهیار

دیپلم

5

صافیه همتی

بهیار

دیپلم

6

فرنگیس ویسی

بهیار

دیپلم

 

تعداد تخت بستری:11

جستجو